ข้อมูลท่องเที่ยว :ไทยลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์พม่าอินโดนีเซียบรูไนฟิลิปปินส์จีนมาเก๊าเทียบราคาโรงแรม

Partner with
<=====>


  Partner with อโกด้า
ท่องเที่ยว > HotSia Hotels Review and Booking

  หน้าแรก > รีวิวและจองที่พัก > ประเทศออสเตรีย


จองโรงแรม จองที่พักในออสเตรีย

จองโรงแรม จองที่พักในออสเตรีย ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยระบบ Agoda


จองที่พักในออสเตรีย
โรงแรมที่พักในออสเตรีย

บริการจองที่พักในออสเตรีย จากอโกด้า สามารถเลือกจองที่พักในออสเตรีย ด้านบนในช่องการค้นหาที่พักในออสเตรีย หรือเลือกที่พักในประเทศออสเตรีย ได้จากเมืองต่างๆ ด้านล่าง

เลือกจองที่พักในประเทศออสเตรีย

เทล์ฟส์ อัลทอสเซ ไอเซเนิร์ซ ฮิมเมลบูร์ก ออทซ์ทัล บาห์นฮอฟ
มาเรียเซลล์ กมุนเดน ซูซซ์ สพิททัล แอน เดอร์ เดรา Haus
เซมเมอริง แรงค์วีล กัสเชิร์น Klagenfurt กราซ
ไอเซนสตัดท์ เบอร์วัง Linz ซาลซ์บูร์ก อิเกลส์
บาด ทัตซ์มานน์สดอร์ฟ รูทเท มิลส์ตัทท์ ลีโอเบน เฟลด์คริช
บาด อิสเชล คิทซ์บูเฮล ซังคท์ โวล์ฟกัง อิม ซัลซ์คัมเมอร์กุท แซงค์ โพลเทน เวียนนา
มายร์โฮเฟน Lech Am Arlberg บาด บูลเมา มอนด์เซ อิเมสท์
เอลล์เมา กาเซา อาซามซ์ ดอร์นเบิร์น สคเวซัท
บรูก อาน เดอร์ กล็อกเนอร์สตราซเซ่ ตุกซ์ ครุมบาค มาเทรย์ อิน ออสท์ ทิโรล แซลล์ อาม เซ
เวดโฮเฟน อัน เดอ เยบส์ ซาลบาค เรนน์เวก สโตรเบลล์ อานิฟ
อินส์บรุค บาดกัสไตน์ ฮอฟ เบย์ ซาลซ์บูร์ก เฮย์ลิเกนบลุท ลินซ์
อาเซนคริช อัดโมนท์ อัดเนท์ อาฟิเซล อาฟริทซ์ แอม ซี
ไอเกน อิม เอนส์ทัล อัลพ์บัช อัลเทนมาร์คท์ อิม พอนเกา อัลท์ฟินเคนสไตน์ แอนนาบูร์ก
แอนนาบูร์ก อิม แลมเมอร์ทัล Arzl im Pitztal Au อัฟฟาช บาด ออสซี
บาด เออร์ลัช บาด เกลเชนเบิร์ก Bad Goisern บาด ฮออล์ บาด ไคลน์คีชไฮม์
บาด ลีอองเฟลเดน บาด มิทเทอร์นดอร์ฟ บาด รัดเคอส์เบิร์ก บาด ซังคท์ ลีอองฮาร์ด อิม ลาวานท์ทัล บาด สคาลเลอร์บาช
บาด วอสเมา บาด วอลเตอร์ดอร์ฟ บาด เซลล์ บูร์ก อิม เดราทัล เบเซา
Biberwier บิเซา บาด ไบลบูร์ก บ็อคสไตน์ โบเด็นส์ดอร์ฟ
บรังด์ บริเซน อิม ทาเล่ บุช ไบ เจนบาช บูเช่น ดอยท์ซ์ครอยซ์
ดอยท์ซ์แลนด์บูร์ก Dienten am Hochkonig Dobriach ดอร์ฟกัสไตน์ โดรโบลลาช แอม ฟาเคอร์ซี
ดวร์นสไตน์ เอบส์ อีเบเนา Ehrwald เอมเมอร์ส์ดอร์ฟ แอน เดอร์ โดเนา
เอนเกอร์วิทช์ดอร์ฟ ยูราชส์เฟลด์ ฟาค แอม ซี Faistenau ฟาสชินา
เฟลด์บาช เฟลด์คิเช่น แอน เดอร์ โดเนา เฟลด์คิเช่น อิน คาร์นเทน ไฟเบอร์บรันน์ ฟิลซ์มูส์
ฟินเคนบูร์ก ฟลาเชา ฟลาดนิทซ์ แอน เดอร์ ไทชาล์ม แฟรงคิง ไฟรสทัดท์
ไฟรเดอร์สบาช ฟูเกน ฟัลพ์เมส ฟูร์ท ไบ กอทท์เวจ ฟุสช์ แอน เดอร์ กล็อคเนอร์สทรัสเซ่
ฟุสเชล แอม ซี กาบลิทซ์ ไก กัลทูร์ การ์ส แอม คามพ์
เจอร์ลอส กาเดนวอลด์ โกอิง แอม ไวล์เดน เกเซอร์ กลอเด็กก์ โกลลิง แอน เดอร์ ซัลซาช
กอลส์ กอทเซนส์ กรามัทโนซิเดล กรีส์ แอม เบรนเนอร์ กรอบมิง
โกรดิก กรอสซาร์ล กรอสส์รามิง กรุนด์ซี จีสคนิทซ์
กุ๊กล์วัลด์ กัมโพลด์สคิเช่น กันเดอร์ชีม กุสซิง ไฮบาช ออบ เดอร์ โดเนา
ฮอลล์ อิน ทิโรล ฮัลไลน์ ฮัลล์แวง ฮาร์ท ฮอกสชลาก
เฮอร์มากอร์ ฮิมบูร์ก ฮินเทอร์กเลมม์ ฮินเทอร์สโตเดอร์ ฮินเทอร์ธุค
ฮิปปาช ฮิททิเซา ฮอชบูร์ก-อาช ฮอชโซลเดน ฮอลซ์เกา
ฮอร์น ฮัทท์ชลัก อิลล์มิทซ์ อินเนอร์วิลล์กราเทน เจนิก
เจนเนอร์สดอร์ฟ เจอร์เซนส์ จุงฮอลซ์ คัลเทนบูร์ก คาร์ทิทช์
คาสเทน เบ โบฮีมคริเชน คัทชบูร์กโฮเฮ คัทสดอร์ฟ คริชบูร์ก อิน ทิโรล ไคลนาร์ล
คลอสเทอร์นูบูร์ก โคลเลอร์สชลัก คอร์นูบูร์ก คอสเซน คอทสชาช
ครามซาช เครมซ์มุนสเตอร์ คูไท ลา แอน เดอร์ ทายา ลานด์สคอร์น
แลงเกนเฟล แลงเกนลอยส์ แลนนาช ลานซ์ ลัซซ์นิทซ์โฮเฮ
เลช เลบนิทซ์ ลีโอแกง เลอร์มูส์ ลูทาสช์
ลิงเกเนา ลิทซ์เชา โลเฟอร์ ลอยเพอร์สดอร์ฟ เบ เฟอร์สเทนเฟลด์ มัลล์นิทซ์
มัลตาบูร์ก มาร์บาช แอน เดอร์ โดเนา มาเรีย อาล์ม แอม ไทเนอร์เนน เมียร์ มาเรีย เรน มาเรียฟาร์
มาเรียสไตน์ มาร์ซ มาทราย แอม เบรนเนอร์ มัทเทอร์บูร์ก มัทท์เซ
เมาเออร์บัช เมาราช เมาเทอร์น เมาเทอร์น อิน สไตเออร์มาร์ก เมาเทอร์นดอร์ฟ
เมลค์ เมลเลา มิเดอร์ มิมิง มิทเทลบูร์ก
มิทเทอร์ซิล มอนชอฟ มูส์บูร์ก มอร์บิสช์ แอม เซ เมอร์ซ์ซูซลัก
มุทเทอร์ส นาสเซอร์รีท นัทเทอร์ส เนาเดอร์ส นูโฮเฟน แอน เดอ เยบบ์
นูคริเช่น แอม กรอสเวเนดิเกอร์ นูซิเดล แอม เซ นูสทิฟท์ อิม สทูไบทัล ไนเดอร์นซิล ออบดาช
โอเบเรา โอเบเราราช โอเบแลงเกนเฟลด์ โอเบเทาอูร์น โอเบทราอุน
ออบสทีก โอเอทซ์ ออสซิอาช พาร์นดอร์ฟ พาทซ์
เพอร์ชโทลสดอร์ฟ พูร์ก เปทิเซา พิเชล พิเซนดอร์ฟ
โพลเลาร์บูร์ก โพลลิง อิม อินน์ครายส์ พอร์ทชาช แอม วอเธอร์เซ พอยสดอร์ฟ เพรสบอร์ม
พุช เบ ฮัลไลน์ พุชบูร์ก แอม สเนบูร์ก พูร์บาช แอม นูซิด์เลอร์เซ ราบส์ แอน เดอร์ ทายา ราดสทัดท์
แรมเซา แอม ดาชสไตน์ แรงเกอร์สดอร์ฟ เรารีส ไรเชเนา ไรท์นิทซ์
ไรท์ เบ คิทซ์บูเฮล ไรท์เบซีเฟลด์ ไรท์ อิม อัลพ์บาชทัล เรทซ์ รีด อิม อินน์เครส์
รีด อิม เทราน์เครส์ รีด อิม ซิลเลอร์ทัล ไรซ์เลิร์น รินน์ โรห์มูส์
รอสส์เลเธน โรธิน รูเพอร์ทิง รุสท์ ซาลเฟลเดน แอม สไตเนอร์เนน เมียร์
ซังคท์ อกาธา ซังคท์ แอนทัน แอม อาร์ลบูร์ก ซังคท์ อียิเดน ซังคท์ กัลแลนคริช ซังคท์ จอร์เจน แอม ไรท์
ซังคท์ จอร์เจน อิม อัทเทอร์เกา ซังคท์ กิลเจน ซังคท์ จาคอบ อิม โรเซนทัล ซังคท์ จาคอบ อิม วัลเด ซังคท์ โจฮันน์ อิม พองเกา
ซังคท์ โจฮันน์ อินทิโรล ซังคท์ คันเซียน ซังคท์ คัธไรน์ แอม เฮาเอนสไตน์ ซังคท์ ลามเบรชท์ ซังคท์ ลีอองฮาร์ด
ซังคท์ ลีอองฮาร์ด อิม พิทซ์ทัล ซังคท์ลอเรนโซ ออบ มูเรา ซังคท์ มาร์ทิน แอม เทนเนนเกเบอเก ซังคท์ มิเชล อิม ลุงเกา ซังคท์ รูเพรชท์ แอน เดอร์ ราบ
ซังคท์ สเตฟาน แอม วัลเด ซังคท์ อุลริช แอม พิลเลอร์เซ ซังคท์ เออร์บัน ซังคท์ วาเลนติน ซังคท์ ไวท์ แอน เดอร์ กลัน
แซทเทนดอร์ฟ สคาร์เดนบูร์ก สคาร์ดิง สคาร์นิทซ์ สเคฟเฟา แอม ไวล์เดน ไคเซอร์
สคลาดมิง สคลอส โรเซเนา สคอนบูร์ก แอม แคมป์ สคอปเปอร์เนา สครุนส์
สวาเซนซ์ เซ เซโบเดน เซฮาม เซนฟ์เทนบูร์ก
เซเฟาส์ ซิลลีอัน ซิลซ์ เซอนิทซ์ โซลเดน
ซอลล์ ซัมเมอร์เอเบน สเตเจอร์สบาช สไตนาช แอม เบรนเนอร์ สไตน์ดอร์ฟ แอม ออสซิอาเช เซ
สไตน์เฮาส์ แอม เซมเมแรง สเตเยอร์ สตอกเคเรา สตราสเซน สตูเบน
สตูลเฟลเดน เตาพลิทซ์ ทาเซนบาช เทเชลบูร์ก แอม วอเตอร์เซ เทลเฟส อิม สตูไบ
เธาร์ ธิเอเซ ธอนดอฟ ทรอน ทรอนคริเชน
เทราสดอร์ฟ แอน เดอร์ วุลกา ทรินส์ ตุลเฟส์ ตุลล์เนบาช-ลอวีส์ ตูราช
ทาแวง อุนเคน อุนเตอร์เบเกน อุนเตอร์โคห์ลสตัทเทน อุนเตอร์พินสแวง
อุนเตอร์เพรมสตัทเทน อุนเตอร์เทาแอน อุทเทอร์ดอร์ฟ เวลเดน แอม วอเตอร์เซ วอทสบูร์ก
โวลเดอร์ส วากราอิน เวดแรง วาล์ชเซ วัล์ด อิม พอนซ์เซา
วัลซ์-ซีเซนฮีม แวงกาเล วอร์มบัด วิลลาช วอร์ช ไวส์เซนคริเช่น อิน เดอร์ วาเชา
ไวส์เซนเซ เวอร์เฟนแวง เวสเทนดอร์ฟ วีเนอร์ นูสทัดท์ ไวด์สคูเนา
วิลเฟร์สดอร์ฟ วินดิสช์การ์สเทน วอลเฟร์น ยีส์เพอร์ เซล แอม ซิลเลอร์
ฮอชเกิร์จล์ ซวีเซลสไตน์ ฟิลลาค ฮออล์สทัทท์ คุฟซไตน์
บาเดน อาบแซม อบเทเนา อาเชา อัลเทนเฟลเดน
อัมพ์เฟลแวง อิม เฮาส์รุควัลด์ Anger อันส์เฟลเดน บาด ฮอฟกัสไตน์ ไบด์สไตน์
เบอร์นบอม บลูเดนซ์ แบรมบูร์ก แอม ไวด์โคเกล เบอร์เซบูร์ก ดอนเนอร์สบาชวัล
เอเบน อิม พองเกา เอเบนเซ เอเบิร์นดอร์ฟ เอกก์ แอม ฟาเคอร์ เซ เอนส์
เอนซิงเกอร์โบเดน แอเฟนดอร์ฟ ยูเกนดอร์ฟ เฟลด์ แอม เซ ฟิสส์
ฟลัททาช ฟูส์เทนสไตน์ กามลิทซ์ ไกน์บูร์ก เจราส
จีนาส กอสท์ลิง แอน เดอร์ เยบส์ กอทซิส กรอสส์เมน กุนทรามสดอร์ฟ
เฮมมิง ไฮลิเกนบรุนน์ ฮีมส์ชูห์ เฮนน์ดอร์ฟ แอม วอลเลอร์เซ ฮินเทอร์บรุห์ล
โฮเชท ฮอฟคริเชน อิม มุห์ลเครส ฮอพการ์เทน อิม บริเซนทัล ฮอพการ์เทน อิน เดเฟอเรกเกน อินเนอร์เครมส์
อินซิงส์ อิสเกล อิทเทอร์ จอชบูร์ก จูเดนบูร์ก
เคนดอร์ฟ คาลส์-แอม กรอสส์ลอคเนอร์ คาลเทนบาช คาพเฟนสไตน์ คาร์ล
เคาเนอร์ทัล ไคด์บูร์ก โคห์ฟิดิสช์ เครมส์ แอน เดอร์ โดเนา ครุมเพนดอร์ฟ
คุคเมียน์ ลาเบน ลาดิส ลานเซนคริเชน ลัทส์ชาท โอแบร์ เดม ฟาเคอร์เซ
เลชาส์เชา เลเดนิทเซน ดอยซ์ชาช ไลซิง ลุทซ์มานน์บูร์ก
มานดาร์เฟน มาเรีย แลนโควิทซ์ มาเรีย ทาเฟร์ มาเรีย วอร์ท มุนเชนดอร์ฟrf
มูเรา มูซ์สเทก นูบูร์ก นิเดเรา นุสส์ดอร์ฟ แอม อัทเทอร์เซ
โอแบร์ทิลลิอาร์ช เพอร์เซนบูร์ก ฟุนส์ พินกาเฟลด์ โพเดอร์สดอร์ฟ แอม เซ
พอลเลา โพรเลบ รีด อิม ดอเบรินน์ทัล Riegersburg โรเซกก์
ซังคท์ แอนทัน อิม มอนทาฟอน ซังคท์ คริตสตอร์ฟ แอม อาร์ลบูร์ก ซังคท์ ฟลอเรียน แอม อินน์ ซังคท์ จาคอบ อิน ดีเฟเรกเกน ซังคท์ คัทไรน์ แอม ออฟเฟเนกก์
ซังคท์ มาร์ทิน แอน เดอร์ ราบบ์ ซังคท์ สเตฟาน แอน เดอร์ เกล เซาเทนส์ สคลานิทเซน สคอร์ฟลิง
เซคเคา เซเฟลด์ (ทิโรล) โซเชา สทอลล์ สทีก
สตูเบนบูร์ก สทัมม์ เทเชนดอรืฟ อุมเฮาเซน อุนเทอร์เวสเซนบาช
วีทเซช วัทเทนส์ เวสเซนบาช แอม เลช เวนน์ วอร์เกล
ซามส์ ซัวส์ เวลส์ เบรเกนซ์ โอแบร์กัวร์เกล
อันเทริง อีเฟดิง เอกเกิร์น ไฟส์ทริทซ์ แอน เดอร์ เกล เฟอร์ลาช
ฟอห์นสดอร์ฟ ฟรามราช เฟราเอนคริเช่น อินเนอร์บราซ คริดอร์ฟ แอน เดอร์ เครมส์
โคลซาซซ์ คอปเปล แลนเดก ลีบอช มิลส์ เบ โซลบาด ฮอลล์
มิสเทลบาช โอแบเลช ซังคท์ มาร์กาเรเทน อิม ลุงเกา สคอนบูร์ก อิม สตูไบทัล สควาซ
เซวัลเชน ทาร์เรนซ์ วอคลาบรุค คาบรุน
ที่พักในประเทศออสเตรีย มีให้เลือกตามเมืองต่างๆด้านบน ในการเดินทางท่องเที่ยวออสเตรีย สามารถอ่านข้อมูลสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในออสเตรีย ได้จากด้านล่างนี้ เลือกโรงแรมในออสเตรีย เลือกที่ท่องเที่ยวในออสเตรีย ได้ตามแบบที่คุณต้องการ

ข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศออสเตรีย สถานที่ท่องเที่ยวในออสเตรีย แหล่งท่องเที่ยวในออสเตรีย

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศออสเตรีย ออสเตรีย เป็นประเทศที่รัฐบาลกลางในยุโรปกลางที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ออสเตรียเป็นสมาชิกของสหประชาชาติตั้งแต ่1955และต ั้งแต่1995 สมาชิกของสหภาพยุโรป อุตสาหกรรมออสเตรียการท่องเที่ยวเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุด ในช่วงเวลาที่ทุกคนมีรูปอาคารที่สำคัญหลายอย่างที่หลายคนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกในศตวรรษที่ 18 และศตวรรษที่ 19 เวียนนาเป็นศูนย์กลางชั้นนำของชีวิตดนตรี โรงละครโอเปร่าและคอนเสิร์ตยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน ในด้านอาหารออสเตรียมีประเพณีมากมายดังที่แสดงใน ตัวอย่างของวัฒนธรรมร้านกาแฟในเวียนนา หรือผ่านอาหารทั่วไปจำนวนมากของประเทศ ใน2003เมืองกราซเป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป

 

Hotsia.com Hotels and Resort Review & Booking Center : partner to Agoda.com
ตรวจสอบราคาและจองโรงแรม รีสอร์ท ที่พักราคาถูก และโปรโมชั่นโรงแรมทั่วโลก วิธีการจองโรงแรมไม่ยาก มอบส่วนลดโรงแรม ด้วยระบบการจองของอโกดา