ข้อมูลท่องเที่ยว :ไทยลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์พม่าอินโดนีเซียบรูไนฟิลิปปินส์จีนมาเก๊าเทียบราคาโรงแรม

Partner with
<=====>


  Partner with อโกด้า
ท่องเที่ยว > HotSia Hotels Review and Booking

  หน้าแรก > รีวิวและจองที่พัก > ประเทศกรีซ


จองโรงแรม จองที่พักในกรีซ

จองโรงแรม จองที่พักในกรีซ ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยระบบ Agoda


จองที่พักในกรีซ
โรงแรมที่พักในกรีซ

บริการจองที่พักในกรีซ จากอโกด้า สามารถเลือกจองที่พักในกรีซ ด้านบนในช่องการค้นหาที่พักในกรีซ หรือเลือกที่พักในประเทศกรีซ ได้จากเมืองต่างๆ ด้านล่าง

เลือกจองที่พักในประเทศกรีซ

แคลามาทา แองเชียน เอไพดาโวรซ เฮร์ซอนิซซอซ เลนเทียซ นีโลโชรีออน
พซาริโอ ซีเชียะ ซีมิไซ ซูวาลา แคเมนา โวรูลา
แอมมูเออดารา อโน เพไดนา Chalkidiki Crete Aghia Marina ดีมิทแซนา
ฮาเนีย ไออาลิซซอซ โรดซ์ Kardamena เคฟาโลซ เคโอส
เลราเพทรา มีโลพอทาซ Pefkos พลาซาไลดี ซิฟโนซ
Theologos ทิกาคี Trikala ซอโรซ ไพเรียส
อีเจีย เออร์ไมโอนี อีเจีย แกลลีนี อีเจีย ไทรแอซ อัลกิโอส อัลกิโอส
แอกไกรรี อัลลอนิซซอซ อมาลิแอซ แอมเบแลซ แอมเบไลโอนา
แอมฟิเกลีย อมูวได อโน พีร์ไก อารีโอโพลีซ อาร์กัลแลซที
อาร์คคะซา อาร์เมนิซทิซ อาร์นา อาร์ทีโมน อไรรูวโพลีซ
แอสเพรงเกลโลอี แอสโทรซ แอทไซโพเพาลอน แอกโซซ ไอเยีย โฟเธีย
ไอโยอี อโพสโทลโลอี ไอยอส นิกีทาซ ไอยอส เยโอไรออส แบลีออน เบลอกอมิที
แชเวเนีย ชอราฟาเคีย ทามาซเท เทียคอฟที ทรีเพนอน
โดดอนนี เอนการาอี อิรัททิไอไน เออร์ไมโอนี เอโซพอลีซ
แฟราเคลตา ฟลอกิเท เฟียวนี ไอคาไรอาซ ฟรานกอกาซเทลลอน แกลลีนี
กาลิซซาซ แกฟรีออน เกรานี เกรานี คานีออน โกนาอี
กรานีทีซ ฮาราคี ไอราไอออน ไอราไอออน ไอซทรอ
อิธาคี เคลา นีร์รา เคลามอซ เคลาธอซ คาไลไวอานี
แคมพิออน แคนเดีย แคพซาไลอานา แคราวอซเทซีซ คาร์แฟซ
คาร์เทรอซ คาสเทลลอแคมพอส คาทากอลอน เคโท เอไซซ์ เคโท พอรอไออา
เคฟาเลรีออน เคร์เวลี คอรา ซฟาคีออน คีนีออน คีพออี
คีพเซลี โคเวร์ทา ไคพรี เลคาเนีย แล็กเคเดีย
เลฟคอซ คาร์พาโธ เลียพเพซ ลิมิน ลิทอคอโร ไลวาดี ไคธิรอน โลการาซ
โลร์ทาทา ไลกาเรีย แมกนีเชีย แมนดรากี เมลิซซีออน
เมซทา มีกรา แมนไดเนีย ไมร์ทอซ มอลอซ พาโร มอนโนเดนดรีออน
มอโอซาคีออน นี พอทเทียอา นี ซตีรา นีออน ออทีลอน ออไซไลธอซ
ไพลอัลโชรา พาลีออซ พานเทไลโมน พาเลรอซ พาพิกโคน หาดพาราไดซ์
เพฟคี พอไซโอเนีย พอทามอซ พลาไร โฟราเด พีร์กไอ เธอร์มีซ
ราพาเนียนา ริกเลีย รีโอน รูสทิกา ซิแลนไนติเกีย
ซฟาคา ซฟาคาไค ซินออีเกีย คาโท ทริกาโลน ซิวิไร สกาลา คัลโลนิซ
สกาลา โซทิโรซ สกาเลทา สกลิรี แทฟรอนิทีซ แทรเพซะคีเคฟาโลเนีย
ทริโลฟอน ทรูโลซ ซานการาดทา แวลเทซซินิโค แวโมซ
เวโรส แวเทเรีย แวธี เวเลียอี เวร์จา คัลลามาทา
เวซซา วิทแซ โวลักซ์ โวนาเรีย วราไฮที
วราสนา วราสทามา ลินโดรวส เกาะสกาไอโธส Sparti
เอไจนา เกาะเพรอส มีโกนอส เคเฟาโลเนีย เกาะเคโอส
เกาะแซมอส เอลลาวดา สเทปเซซ โวลูส พอร์โต เคไล
ฟลอไรนา แธสซอซ โรดส์ Santorini / Thira Larisa
เดลฟี นัฟพลิออน เอเธนส์ คีโอส อิวเบียน
ครีต ฮอล์คิดิคี คอร์ฟู คอรินธ์ เซซไซ
สโคเพโลส คาสแซนดรา Mount Athos ซิโฟเนีย ซาคีนโตส
แอนนิสทรี (สคัลลา) คาลาไรทา Kalamaki เออร์โมเนซ แลกานัส
เควอส อีเพียรุส แอสพราโวลทา มาร์มารี นี มูลิเลีย
เลพโทคาเรีย เพลีออน Ioannina แอเล็กซานดรูพอลี คิวลา
วูลา เลซวอส โมเนมเวเชีย Patra เพรียฟเซ
พาร์กา เกาะซือมิ โพโรซ มัลเลีย เลาทราคี
แอนโดรส คาโมนทินี โฟเลเกียนโดรส เกาะแนโซส อาฟานทู
แอเกรีย อีจีโอ หาดอัลลิโก อัลลีกซ์ แอมอร์โกซ
อันดิคิรา อาร์โกซ อาร์กอซทอลลี อาร์รีเนีย อาฟว์โดว
แอซอไลม์นอส แบร์บาที แบทซิออน ชาลไซซ์ ไดอาเฟนีออน
ดรามา ไดรออส เอดิพโซซ เอลูฟซินา อีเลีย
อีพิสโกพี เอมูเพาลีซ เอโซ กอเนีย ฟินิเคซ ไพรอสเทฟานี
ฟรากาเดซ แกซโทรีออน เกรากินี กูเมนิซเซีย โกวาอี
Grevena ไอดรา อิกูแมนิทซา อิสท์เมีย อิเทีย
แคแลมพากา แคลลิเทเอีย (แคลไซดีเซ) คาลโลนี คาโล โคริโอ คาลอเกรีย
คาลิมนอซ คามาราอี คาร์ดาไมนา คาร์ดิดเซ แคริซโทซ
คาร์เพโธซ คาร์เพนิสซิออน คาร์เทราดอซ แคซโทเรีย แคซทราคี
คาทาลาการีออน เคเทอรินี เคโท ดารัทโซ เคอร์ซอนิซอซ คีโอทารี
เคียซซาโมซ โคลวาซ คอลิมเวรีออน คอมเมนอน โคนิทซา
Korinthos โคโทโลเฟรี โคซานี เครซเทนา ไครโอพิกี
ไครโอเนริออน คิลลีนี ไคเพอริซเซีย ไครา เพอเนเจีย เลโกนิซซี
แลร์ดอซ เลฟคาดา ลิกซัวรี มาครินิทซา แมลล้ม
แมราโธเคมโพซ มาทอลา มาที เมกาไล แอมมอซ เมกาโลโคลีออน
เมกานิซี เมกาซ เยียลอซ-นิเทซ เมซอนจี เมทโซโวน เมจิซที (แคซเทโลริโซ)
ไมลีนา เกาะมีลอส มิซเทียซ มิทีมนา มอเนซไทราคี
นาอูเซ อิมาธีอาซ นี อาเคียลอส นี มาครี นีอออิ พอรออี นีออส มาร์มาราซ
ไนกิที โอไรโอคัสโทรออน อูรานูพอไล พาเลีย เอไพดาโวรซ พาไลเอียโทเนมวาซีอา
พาราไดซิออน เพราเลีย เพรามอนาซ พาไรกอเรีย พาทิไทริออน
Peraia เรไรโวรอซ ไพลูซ พิซกอเพียนอน พิซอ ไลวาดี
พลาทาเนซ เพลที พอซไซดี โรเวียอี ซาร์ราอี
ซีเอทิสตา สกาลา คัลไลราคิซ ซูลิออน ซทูปา เธอร์มี
Tolo ทรากาคีออน ไทรอานตา Tripolis ทิมพาคี
วาร์คีซา เวลเวนโทส เวร์จีนา วราฟโรนา ไซโลแคสโทรน
ยิธีออน Ios โวลีแอกมีไน ซิดาริออน ซิลิวี
อีเจีย มาไรนา (เอไจนา) อีเจีย โพลีเจีย อาริดีเลีย อิกเซีย เฟียราคี
ไฟเรีย โทโรนี สตาฟโรเมโนซ พีแธโกรีไรออน เพไรซเซ
คามารี ดาซเซีย โอลิมเปีย เบนิเซซ เทสซาโลนิกิ
อะดามาซ อากิไอ แอโพซโทลี อัลกิโอส อัลกิโอส สเตียฟาโนซ อเนเวียซซอซ
อแรกโชวา อาเคนจีลอซ อาร์เชีย ไพซ์ซา อาร์กัซเซออน อาร์โกซ โอเรซทิโกน
อเซนี แชนีโอที เอพาโนมี ฟิลิพไพอออี เฟียวคา
ฟทีเลีย กาแล็กซิดิออน ไจโลวา ฮอล์คีโดนา ทีราพีทรา
ไอออซ คอรา คาไมเนีย เคทีลีออซ คีโอเนีย คีทรอซ
Kolimbia โคสทิทซี ไครโอเนริออน แลมพี ไลทาโคโรน
แมเนียโคอี เมกาลา คอราเฟีย เมลิซเซีย เมโธนี ไมโลอี
เมรีนา โมร์ทีอาซ แนโซส โครา นี วราซนา เนดรี
โอลิมเพียกี อาคไท โอเรียสเทียซ Perama เพรดิกา พลอมาริออน
พอลิครอนอ พอร์เทเรีย พอร์โท ราฟที ซคินีอาซ เซวาซที
ซิมโวลี สเคาเทรีออน สตาไลดา ทาเซียร์คาอี ไทโนซ
แวไซลิคี เวเรีย เวทีนา โวลิซโซซ เยนนาดิออน
แซคคาโร แพทโมส แอกโครทีรีออน แอนเชียลอซ แอสโกวรูว
ไอยอส นิโกลาออส ฟีซการ์ทอน ไจมารี คายแมทเซลัน วอราซ เคลคีซ
ออยอา เพราเลีย คาเทรินีซ เรไธม์โน ไธรา แซนไธ
กลีฟาดา
ที่พักในประเทศกรีซ มีให้เลือกตามเมืองต่างๆด้านบน ในการเดินทางท่องเที่ยวกรีซ สามารถอ่านข้อมูลสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในกรีซ ได้จากด้านล่างนี้ เลือกโรงแรมในกรีซ เลือกที่ท่องเที่ยวในกรีซ ได้ตามแบบที่คุณต้องการ

ข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศกรีซ สถานที่ท่องเที่ยวในกรีซ แหล่งท่องเที่ยวในกรีซ

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศกรีซ(Greece) กรีซ หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐเฮลเลนิก เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป ตอนใต้สุดของคาบสมุทรบอลข่าน มีพรมแดนติดกับประเทศบัลแกเรีย มาซิโดเนีย แอลเบเนีย ม ประเทศตุรกี กรีซนับว่าเป็นแหล่งอารยธรรมตะวันตกอันยิ่งใหญ่ และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซึ่งกรีซได้แผ่อิทธิพลไปยัง 3 ทวีป

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนกรกฎาคมเป็น 33.5 ที่นี่ใน° C ในขณะที่อุณหภูมิต่ำเฉลี่ยในเดือนมกราคมคือ 5.2 ° C ทางทิศเหนือของเมืองเอเธนส์มีประเภทภูมิอากาศในพื้นที่ภาคใต้ของภูมิอากาศเมดิเตอร์เรเนียน

ป่าครอบครองประมาณ 50% ของพื้นที่ที่ดินในกรีซที่มีความหลากหลายของพืชหลายชนิดที่อุดมสมบูรณ์ลอเรลต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศกรีกและได้รับการใช้เป็นพวงหรีดลอเรลสำหรับแชมป์กีฬา โบราณกาล ที่ราบในกรีซมีต้นไม้จำนวนมากมะกอกสีเขียว นอกจากนี้ในภาคเหนือมีภูเขาป่าไม้ของต้นสนและดำสน ป่าไม้จากไม้โอ๊คและเกาลัดเติบโตในภูมิภาคที่ลดลงนอกจากนี้มีสาขาองุ่น ชนิดที่คุ้นเคยอื่น ๆ ในกรีซเป็นเฟื่องฟ้า , มะลิ , ผักกระเฉด , ยี่โถ , ลิลลี่ของรังสี

กรีซมีสัตว์มีความหลากหลายมาก ในภูเขาในกรีซหมีสีน้ำตาล , คม , หมาป่า , สุนัขจิ้งจอก , กวาง , กวาง ระบบทางทะเลในกรีซเป็นคนรวยมากกับชนิดเช่นซีล , เต่าทะเล , ปลาหมึก , สีขาว ปลาหมึก , ปลาโลมา , ปลาวาฬ

ตามข้อมูลตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2007 ประชากรของกรีซเป็น 10,706,290 ชนกลุ่มน้อยบัญชีสำหรับร้อยละขนาดเล็กของประชากรกรีก ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์คือการขาดการตุรกี , Slavs , อัลเบเนีย , อาร์เมเนีย , ชาวยิว ตุรกีชุมชนเป็นชนกลุ่มน้อยที่ใหญ่ที่สุดในกรีซมีประชากรประมาณ 74,000 คน พวกเขาอาศัยอยู่ในกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเทรซกรีซ แต่ความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ระหว่างเติร์กและชาวกรีกยังคงมีอยู่ แต่ส่วนใหญ่ของประชากรที่อาศัยอยู่ร่วมกันในความสามัคคี

Slavs ส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ในภาคเหนือของกรีซและมาจากบัลแกเรียและมาซิโดเนีย พวกเขาจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มศาสนาหลักภายใต้สลาฟดั้งเดิมและคนสลาฟตามศาสนาอิสลาม . แอลเบเนียเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ในกรีซส่วนใหญ่อพยพอัลบาเนียที่จะหางานชาวยิวแต่ละมีชุมชนขนาดใหญ่มากในประเทศนี้ แต่ส่วนมากของพวกเขาถูกฆ่าตาย ที่เกิดจากนาซีเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่สองหรือการอพยพไปยังอิสราเอลและประเทศอื่น ๆ วันนี้ชุมชนชาวยิวในกรีซจะถูก จำกัด มากมีเพียงประมาณ 5500 คนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเท นอกจากนี้ในกรีซมีชุมชนของอาร์เมเนียจะแออัดมากกับ 35,000 คน

หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองกรีซมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมหัศจรรย์ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณ 7% ต่อปีระหว่างปี 1950 และ 1973 นโยบายการปฏิรูปทางเศรษฐกิจที่มีความเหมาะสมเข้าร่วมสหภาพยุโรปได้ส่งเสริมเศรษฐกิจกรีกเจริญรุ่งเรืองและการปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพสำหรับคนของกรีซของดัชนีการพัฒนามนุษย์ ( HDI) ของกรีซในปี 2006 เป็น 0.921 - 24 การจัดอันดับในโลก รายได้ต่อหัวของกรีซในปี 2007 เป็น 23,500

การพัฒนาการท่องเที่ยวกรีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศนี้มีหลายทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามและมีผลงานทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อย่างการท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่มาของรายได้เงินตราต่างประเทศ ส่วนใหญ่กรีกและนำไปสู่ ​​15% ของ GDPขณะที่การสร้างงานมากขึ้นสำหรับประชากรขนาดใหญ่ของกรีก ในปี 2005, กรีซต้อนรับ 18 ล้านนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเข้าเยี่ยมชม
นอกจากนี้ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่นธนาคาร , การเงิน , การสื่อสารโทรคมนาคม , การผลิตและอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีสูงยังเจริญเติบโตในกรีซ นอกจากนี้ยังมีข้อได้เปรียบของเศรษฐกิจทางทะเลกับหลายท่าเรือน้ำลึกและอุตสาหกรรมการต่อเรือที่มีประสิทธิภาพ

อุตสาหกรรมที่สำคัญอื่น ๆ ในกรีซเป็นสิ่งทอ, สารเคมี, การทำเหมืองแร่แปรรูปอาหารเกษตรหมกมุ่นอยู่ แต่ส่วนเล็ก ๆ แต่ยังคงมีบทบาทสำคัญในทางเศรษฐกิจ พืชหลักในกรีซเป็นข้าวสาลี , ข้าวบาร์เลย์ , มะกอก , ทานตะวัน , มะเขือเทศ , ส้ม , มะนาว โครงสร้างของเศรษฐกิจกรีกดังนี้บริการบัญชีสำหรับ 74.4% อุตสาหกรรม 20.6% และการเกษตร 5.1% [12] .
ในปี 2006 การเติบโตทางเศรษฐกิจถึง 4.3% ของกรีซสูงกว่าค่าเฉลี่ยของสหภาพยุโรป แต่ในปี 2010 กรีซมีประสบการณ์วิกฤตสกุลเงินที่รุนแรงและแพร่กระจายไปยังประเทศอื่น ๆ เช่นโปรตุเกส , สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ... ดังนั้นรัฐบาลกรีกจะต้องใช้มาตรการ กฎหมายเข้มงวดแต่เอกสารไม่สนับสนุนอย่างต่อเนื่องและมีการประท้วงซึ่งตลอดแล้วจะเงียบ

อาหารกรีกมีความหลากหลายและอุดมไปด้วยและได้รับอิทธิพลจากแนวการทำอาหารที่แตกต่างกันในภาคใต้ของฝรั่งเศส , อิตาลีและตะวันออกกลาง . น้ำมันมะกอกเป็นลักษณะและเครื่องเทศที่มีอยู่ในที่สุด อาหารกรีก พืชอาหารของกรีซเป็นส่วนใหญ่ข้าวสาลีแต่นอกเหนือจากข้าวสาลี ผักสีเขียวใช้ที่นี่เป็นเรื่องธรรมดาในกาแฟ , มะเขือเทศ , มันฝรั่ง , ถั่วเขียว , พริกเขียวและการปฏิบัติ . รหัสผ่านในกรีซเป็นส่วนใหญ่การประมวลผลน้ำผึ้งทุกชนิดของดอกไม้โดยเฉพาะส้ม

อาหารกรีกมักจะจัดทำที่มีจำนวนมากของเครื่องเทศเช่นออริกาโน , ปฏิบัติ , กระเทียม , ผักชีฝรั่ง , สะระแหน่ , อบเชย ... เนื้อของแกะและเนื้อแพะค่อนข้างบ่อยในกรีซ แต่เนื้อวัวน้อยมาก จานของปลาและเป็นที่นิยมมากโดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งทะเลและหมู่เกาะของกรีซ นอกจากนี้ยังมีหลายประเภทของชีสมีการประมวลผลที่แตกต่างกัน

อาหารว่างมักจะเสิร์ฟพร้อมกับขนมปังและไวน์ . ชีส fetaที่ทำจากนมแกะและนมแพะเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยแบบดั้งเดิมในประเทศนี้ กรีซมีน้ำซุปให้มากที่สุดเท่าAvgolemono , fasolada , magiritsa ... Baklavaขนมอบเป็นที่นิยมนี่นอกจากขนมปังที่tsourekiจะกินในโอกาสเทศกาลอีสเตอร์ . มีอาหารแบบดั้งเดิมจำนวนมากที่มาจากภาษากรีกที่มาจากต่างประเทศ

 

 

 

Hotsia.com Hotels and Resort Review & Booking Center : partner to Agoda.com
ตรวจสอบราคาและจองโรงแรม รีสอร์ท ที่พักราคาถูก และโปรโมชั่นโรงแรมทั่วโลก วิธีการจองโรงแรมไม่ยาก มอบส่วนลดโรงแรม ด้วยระบบการจองของอโกดา