ข้อมูลท่องเที่ยว :ไทยลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์พม่าอินโดนีเซียบรูไนฟิลิปปินส์จีนมาเก๊าเทียบราคาโรงแรม

Partner with
<=====>


  Partner with อโกด้า
ท่องเที่ยว > HotSia Hotels Review and Booking

  หน้าแรก > รีวิวและจองที่พัก > ประเทศสวีเดน


จองโรงแรม จองที่พักในสวีเดน

จองโรงแรม จองที่พักในสวีเดน ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยระบบ Agoda


จองที่พักในสวีเดน
โรงแรมที่พักในสวีเดน

บริการจองที่พักในสวีเดน จากอโกด้า สามารถเลือกจองที่พักในสวีเดน ด้านบนในช่องการค้นหาที่พักในสวีเดน หรือเลือกที่พักในประเทศสวีเดน ได้จากเมืองต่างๆ ด้านล่าง

เลือกจองที่พักในประเทศสวีเดน

ดาลส์ รูสต็อค เฟนสบูล คลิพพาน โมลิลลา เอิสเตอบีย์บรูค
สเตอเทน ทานนูมส์เฮเดอะ คีร์รูนา เฮอกาเนส ยูงก์ชีลเลอะ
เซย์เงลทอร์พ Persasen คาร์ลส์ฮามน์ ซูลนา คาร์ลสครูนา
ทรอสซา ครีชชานสตาด มูรา ซิกทุนนา คาลมาร์
ออสการ์สฮามน์ ซิมริสฮามน์ วิสบีย์ ลุนด์ ฮัล์มสตาด
เวสเตอโรส เยินเชอพิงก์ ลินเชอพิงก์ เท็ลล์แบร์ย เว็คเคอ
เอิสเตอชุนด์ เว็สเตอร์วีค แฮร์เนอซานด์ โกเธนเบิร์ก ลูเลโอ
บร็อมมา บูโรส เคิฟเดอะ มัลโม สต็อกโฮล์ม
นอร์เชิพพิงก์ บอลล์เนส เออเรอะบรู เซอเดอฮามน์ บอร์เลงเงอะ
เช็ลเลฟเทโอ เยฟเลอะ นีย์เชอพิงก์ เอ็นเชอพิงก์ ทร็อลแฮ็ตทาน
โซเดอแทลเย อาร์ลานดา เวเนอร์ชบอร์ย อลิงก์โซส ฮูดิคสวัลล์
อูล็อฟสเตริม สเตริมสตาด มูทาลา โอเรอะ อาร์วีกกา
เลรูม สโปงงา แวร์นามู ลีดเชอพิงก์ อาเวสตา
เว็ทลานดา ซ็อลเลฟเทโอ โอร์เยงก์ ร็อนเนอบีย์ บอร์ยโฮล์ม
เกร็บเบอสตาด เชอพิงก์ อุดเดอะวัลลา Uppsala วาร์แบร์ย
ซุนด์สวัลล์ ลูดวีกกา ฟาลูน โอร์สตาดาล บาร์คาร์บีย์
โบทสแคร์สเนส เบร็คเคอะ ชาร์ล็อตเท็นแบร์ย ดาลา ฮูสบีย์ ดาลา-ฟลูดา
ดานเดอรีย์ด ดีเออ แดวร์เซ็ทท์ เอ็คสเยอ เอนชเวเดอะ
ฟาลเคนแบร์ย แฟลน ยิมมู กนาชป์ กรานแกร์เดอะ
เกรสมาร์ค ฮานเดน แฮร์สเลิฟ คาร์มานสบู คูลสวา
ครีชีเนอะฮามน์ คุงแงลฟ์ มารีย์ฮอล์ม มารีย์สตาด แมร์สตา
นีย์เนส์ฮามน์ ออลส์ฮัมมาร์ โอเซลเลอซุนด์ แร็ทท์วีค แซ็ฟสบีย์น
ซาลบูเฮด เซเลน ซานด์วีคเคน ชูนทอร์พ สโคลเชอ
สเมดเยอบาคเคน เซอเดอแบร์คเคอะ เซอเดอฟอร์ช เซอเดอเชอพิงก์ ซ็อลเลนทูนา
สเตนนุงก์ซุนด์ สตอร์ฟอร์ช ซูร์เทอะ เทบีย์ อุดเดอะฮอล์ม
อูเมโอ อุนเดอโซคเคอ วีสซิงก์เซอ ซุนเนอะ ลีดดิงเงอ
พีทเทโอ คาร์ลสตาด อัลเวสตา อันเดอสเลิฟ อันเดอสตอร์พ
เอ็งเงลฮอล์ม โอสยุงงา โบสสตาด แบร์ยเชอ บิลดาล
บยูฟ เบลนทาร์พ บูเดน บรูเมิลลา บีย์เค็ลครูค
ดาลาเรอ เอเคเรอ เอสเลิฟ ฟาเกชตา แฟร์เยสตาเดน
ฟีลีพสตาด กลูมสเลิฟ เกร็นนา กุสตาฟสแบร์ย ฮยู
ฮูลท์สเฟรด ฮูสควาร์นา แยร์นา เยอโนคเคอ คาลิกซ์
คาเรซูอันดู คาร์ลสคูกา Kil คีวีค คอสตา
เควนูม ลันด์สครูนา ลันด์เว็ทเทอ โลงก์สฮิตทาน ล็อฟส์ดาลเลน
ลีย์สเซคีล มาลลุงก์ มาร์คาร์รีย์ด เม็ลเลอรูด เมียลบีย์
ม็อลเลอซุนด์ เมิลน์ดาล เมอร์บีย์โลงงา มุลล์เคอ มูงค์ฟอร์ช
เนโซคเคอ นอร์เทลเยอะ นิบเบลอะ นีย์บรู เออร์นเชิลด์สวีค
เออเวอคาลิกส์ เออเวอลีดา เร็ลลา รามควิลลา รูสเซอชแบร์ย
ร็อทเนรูส ซาลลา เซ็ฟเชอ สการา ชิลลีงก์งารีย์ด
ชีร์เรอ เชินดาล สเตรงก์เนส ซุนด์บีย์ ซุนด์บีย์แบร์ย
สวาลเลิฟ สวาร์เท ทอฟทา ท็อลเลอเรด ทูมเมลิลลา
เทร็ลเลบอร์ย ทีย์รีงเง อุพลานด์ส-เวสบีย์ วาดสเตนา วาร์เกิน
แวร์มเดอ วีลเฮล์มมีนนา วิมเมอบีย์ วรีย์สตาด อีย์สตาด
เอชีลส์ทูนา Helsingborg Ahus Alvsbyn บราสตาด
ดูเวด Falkoping Gallivare ยีสลาเวด Hok
เลเคอรีย์ด ยูงก์บีย์เฮด Mala นัคคา น็อสเซอบรู
รีมฟอร์ชา Rorvattnet Simlangsdalen ชีวาร์พ Smogen
Tarendo ทูมทา ทราโนส อูลริคเคอะฮามน์ Vargarda
ที่พักในประเทศสวีเดน มีให้เลือกตามเมืองต่างๆด้านบน ในการเดินทางท่องเที่ยวสวีเดน สามารถอ่านข้อมูลสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในสวีเดน ได้จากด้านล่างนี้ เลือกโรงแรมในสวีเดน เลือกที่ท่องเที่ยวในสวีเดน ได้ตามแบบที่คุณต้องการ

ข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศสวีเดน สถานที่ท่องเที่ยวในสวีเดน แหล่งท่องเที่ยวในสวีเดน

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศสวีเดน (sweden) สวีเดน ราชอาณาจักรสวีเดน เป็นราชอาณาจักรในยุโรปเหนือเป้นอร์เวย์ไปทางทิศตะวันตกและฟินแลนด์ไปทางทิศเหนือที่เชื่อมต่อ โดย Oresund สะพานเดนมาร์กในภาคใต้ชายแดนยังคงมีพรมแดนติดทะเลบอลติกและKattegat ทะเล มีเนื้อที่ 449 964 ตารางกิโลเมตร สวีเดนเป็นประเทศที่สามที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปมีประชากร 9.4 ล้านคน สวีเดนมีความหนาแน่นของประชากรต่ำจาก 21 คน / ตารางกิโลเมตร แต่มีความเข้มข้นสูงในภาคใต้ของประเทศ ประมาณ 85% ของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและตัวเลขนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่กระบวนการของการเจริญเติบโตของเมืองที่เกิดขึ้น เมืองหลวงของสวีเดนเป็นสตอกโฮล์มซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เมืองที่ใหญ่ที่สุดที่สองคือ Göteborgม ีประชากรประมาณ 500,000 คนและ 900,000 คนในพื้นที่ทั้งหมด เมืองที่ใหญ่ที่สุดที่สามคือMalmöมีประชากรประมาณ 260,000 คนและ 650,000 คนในพื้นที่ทั้งหมด

ภาคใต้และภาคกลางสวีเดน ( GötalandและSvealand ) ทั้งสองภูมิภาคที่มีเพียงสองห้าของสวีเดนมาจากทางใต้ไปทางทิศเหนือจะแบ่งออกเป็นสามส่วนที่สำคัญ ทางตอนเหนือของสวีเดนรวมทั้งเศษสามส่วนที่เหลือของสวีเดนจากตะวันออกไปตะวันตกแบ่งออกเป็นสามภูมิภาคที่มีทิวทัศน์ที่แตกต่างกัน


ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสวีเดนเป็นภูเขานอร์ดิก , ชายแดนกับนอร์เวย์ , ความสูง 1,000 เมตรถึง 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล บนภูเขานอร์ดิกเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในสวีเดนภูเขาKebnekaise (2,111 เมตร) เชื่อมต่อไปยังภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของสวีเดน ตามภูเขาเป็นที่ราบกว้างใหญ่ที่ระดับความสูง 600 เมตรถึง 700 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่เป็นเนินเขาที่มีภูมิประเทศเป็นหลุมเป็นบ่อที่ต่ำกว่าไปทางทิศตะวันออก การทำเหมืองแร่ขนาดใหญ่ ( เหล็ก , ทองแดง , สังกะสี , ตะกั่ว ) ของสวีเดนยังอยู่ในบริเวณนี้ แม่น้ำสำคัญมาจากภูเขาของชาวยุโรปสวีเดนและทำงานเกือบจะขนานไปกับแต่ละอื่น ๆ ทั่วธรรมดาที่มีต่อทะเลจีนใต้

เมื่อเทียบกับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์สภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างอ่อนในสวีเดนเพราะตอนแรกเนื่องจากอยู่ใกล้กับมหาสมุทรแอตแลนติกกับมหาสมุทรกระเพื่อม strimอบอุ่น ประเทศส่วนใหญ่สภาพภูมิอากาศชื้นสวีเดนปริมาณน้ำฝนและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิค่อนข้างน้อยระหว่างฤดูหนาวและฤดูร้อน ในภาคใต้ของสวีเดนเป็นต้นไม้ใบกว้างที่โดดเด่นในการพัฒนาป่าไม้สนในภาคเหนือมีข้อมูลและโก้ครองภูมิทัศน์ เพราะสวีเดนอยู่ระหว่างละติจูด 55 °และ 69 °เส้นรุ้งและเส้นบางส่วนในอาร์กติกเซอร์เคิลที่จะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเวลากลางวันยาวในฤดูร้อนและฤดูหนาวในเวลากลางคืนที่ดีเป็นเวลานาน ในภาคเหนือที่มีการเกิดของภูเขาจำนวนมากและการแสดงออกของสภาพภูมิอากาศ subarctic, ฤดูหนาวที่หนาวเย็นและหิมะมากกว่าภาคใต้ ในส่วนของดวงอาทิตย์ฤดูร้อนจะปรากฏขึ้นเพื่อไม่ดำน้ำและคืนอื่นหรือในฤดูหนาวที่ดวงอาทิตย์จะปรากฏในไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่ปรากฏ ปริมาณน้ำฝนรายปีเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 มม. กับจำนวนเงินที่ค่อนข้างใหญ่ของฝนในที่ราบสูงSmålandตะวันตกและฝั่งตะวันตก ในเดือนมกราคมอุณหภูมิเวลากลางวันเฉลี่ยประมาณ 0 ° C ในภาคใต้, ภาคกลางและความร้อนความชื้น - 16 องศาเซลเซียสในภาคเหนือ ในเดือนกรกฎาคมอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 17-18 องศาเซลเซียสใน Götaland และไน Svealand และเพียงแค่กว่า 10 องศาเซลเซียสในตอนเหนือของสวีเดน อุณหภูมิต่ำสุดที่บันทึกในสวีเดนและ 2 กุมภาพันธ์ 1966 ที่ Vuoggatjalme, Lappland ไป - 52.6 ° C. อุณหภูมิสูงสุดที่บันทึกไว้คือ 38 องศาเซลเซียสใน Ultuna, Uppland (9 กรกฎาคม 1933) และ Malilla, Småland (29 มิถุนายน 1947)

การท่องเที่ยวมีส่วนประมาณ 3% (4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐใน2000 ) ของผลิตภัณฑ์มวลรวมรวม . 4/5 ของนักท่องเที่ยวในประเทศและเป็นที่ห้าเท่านั้นที่จะมาจากต่างประเทศ ในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน1998 , 23% จากเยอรมนี , 19% จากเดนมาร์ก 10% จากนอร์เวย์ , 9% จากสหราชอาณาจักรและ 9% จากเนเธอร์แลนด์ .

สวีเดนมีประมาณ 9 ล้านคน อัตราการเกิดของเด็ก 1.7 สำหรับผู้หญิง ( 2002 ) เป็นหนึ่งในร้อยละต่ำสุดในประวัติศาสตร์ของสวีเดน แต่ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยของยุโรป .
12% ของประชากรที่เป็นผู้อพยพซึ่งฟินแลนด์เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดที่มี 100,000 คน เพราะวิกฤติที่เกิดขึ้นในอิรักควรจะมีจำนวนมากของชาวอิรักสวีเดน นอกจากนี้ยังมีคนของนอร์เวย์ , เดนมาร์ก , โครเอเชีย , เซอร์เบีย , บอสเนีย , เยอรมนีและโปแลนด์ . เสาทำงานในฐานะแขกงานในพื้นที่มีจำนวนมากของสุขภาพ


ภาษากลางเกือบทุกที่เป็นสวีดิช . นอร์เวย์เป็นที่เข้าใจกันเกือบทุกที่เพราะมันคล้ายกับสวีเดน บางคนบอกว่าฟินแลนด์และเซภาษา  ในสวีเดน, ฟินแลนด์, อังกฤษ Meankieli , ภาษา Jiddisch , โรภาษาและภาษาเซมีสถานะของภาษาชนกลุ่มน้อยได้รับการยอมรับ เกือบ 80% กล่าวว่าสวีเดนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศเพราะภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของภาษาต่างประเทศเป็นครั้งแรกในโรงเรียนและส่วนอื่น ๆ เป็นเพราะมีจำนวนมากของรายการโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ นักเรียนส่วนใหญ่เลือกที่เยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศที่สอง แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้สเปนเป็นที่ต้องการและได้เอาชนะเยอรมันที่โรงเรียน ในความเป็นจริงภาษาเยอรมันเป็นภาษาแรกในประเทศสวีเดนในปี1950รวมทั้งในส่วนที่เหลือของยุโรปเหนือ

 

 

 

 

Hotsia.com Hotels and Resort Review & Booking Center : partner to Agoda.com
ตรวจสอบราคาและจองโรงแรม รีสอร์ท ที่พักราคาถูก และโปรโมชั่นโรงแรมทั่วโลก วิธีการจองโรงแรมไม่ยาก มอบส่วนลดโรงแรม ด้วยระบบการจองของอโกดา