ข้อมูลท่องเที่ยว :ไทยลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์พม่าอินโดนีเซียบรูไนฟิลิปปินส์จีนมาเก๊าเทียบราคาโรงแรม

Partner with
<=====>


  Partner with อโกด้า
ท่องเที่ยว > HotSia Hotels Review and Booking

  หน้าแรก > รีวิวและจองที่พัก > ประเทศสวิตเซอร์แลนด์


จองโรงแรม จองที่พักในสวิตเซอร์แลนด์

จองโรงแรม จองที่พักในสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยระบบ Agoda


จองที่พักในสวิตเซอร์แลนด์
โรงแรมที่พักในสวิตเซอร์แลนด์

บริการจองที่พักในสวิตเซอร์แลนด์ จากอโกด้า สามารถเลือกจองที่พักในสวิตเซอร์แลนด์ ด้านบนในช่องการค้นหาที่พักในสวิตเซอร์แลนด์ หรือเลือกที่พักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จากเมืองต่างๆ ด้านล่าง

เลือกจองที่พักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ลีแซ็ง อักกวารอสซา คัลท์อัคเคอ ครีสแซร์น เลราเซ
มงต์โบวง มวร์ค โอเบอบิพพ์ แซ็งปลงโนสปิส มงต์เปเลอแร็ง
Sils Maria เบอาเท็นแบร์ค Fribourg ฟรุทท์ ไฮม์เม็นชวันท์
เล เปรเซ แมร์ลิเก็น มูเจนา โรเวเรโด กาปรีอัสกา ชเว็ฟเฟิลแบร์คบาท
วัลเบลลา วัลส์ อาโรซา เว็คกิส Aarau
ลอยเคอบาท แฟร์เบียร์ เว็งเง็น มองโทรซ์ ดาโฟส
ซัวร์ บาเซิล ทารัชป์ ครีนส์ ไรน์เฟ็ลเด็น
กูว์ลี กรินเดลวาลด์ เบลลินโซนา วินเทอทัวร์ คชตาท
คันเดอชเต็ค Klosters ซัวร์ซัคห์ Schaffhausen Chur
นอยชาเทิล เล็นเซอไฮเดอะ ลูเซิร์น พเฟ็ฟฟิคเคอะ เมือร์เร็น
ซูริก Sion เจนีวา มายเอ็นเฟ็ลท์ วิลลาร์-ซูร์-ออลลง
บรีค ลูว์ลี บัวร์เก็นชต็อค ชาวาน ปีย็อตตา
ลาวท์เทอบรุนเน็น บูคส์ กิชวิล วิลเดอชวิล ลุงแงร์น
ฟิทสนาว คร็องมงตานา ชไตน์ อัม ไรน์ อีเวร์ดง เดียทิคเคอะ
ทัช ฟตาน โลซาน ซาร์เน็น บาร์
Biel/Bienna Rothrist ลาโชเดอฟอน รีดเดออัลพ์ อิสเซิลท์วัลท์
ชังก์นาว Solothurn ชปีส พ็อนเทรซีนา บรีเอ็นส์
กลียง โลการ์โน อัพเพ็นเซ็ลล์ อาอีโรโล บาท รากาส
อันเดอมัทท์ เซอร์มัต ชโตส ลูกาโน เบิร์น
นียง เอเกอคิงเง็น ครีซีเย อินเตอร์ลาเคน เวอเวย์
ทูน ช็องเปรี มอร์เฒ Zug อัสโกนา
อเดิลโบเด็น อัพทวิล เอชชี เอชเล็น เอเกลอ
อัลบีเน็น อัลพ์นัคห์ชตาท อัลท์ชเต็ทเท็น เอาส์เซอแบร์ค อว็องช์
อัฟวร์เดอว็องปงต์ บาท-ชวาร์สเซ เบ็คเค็นรีท เบเดรตโต แบลมงต์ซูร์โลซาน
แบร์เงิน เบริคเคอะ เบ็ทท์เมร์อัลพ์ เบอแว เบเฟอ
บีอัสกา บินนิงเง็น เบียร์สเฟ็ลเด็น บิสโซเน บีวีโอ
บลัทเท็น โบลทิเก็น โบนาดูทส์ บูเดอวิลลีเย บูร์ฒซองปีแอร์
บริสซาโก บึลลัคห์ บุลเลอะ บุสซิงเง็น อัม โฮคไรน์ กาโดร
กาโรนา กัสลาโน เซเลรีนา แซร์ญา ชัม
ช็องเป ชาร์มี ชาโตเดย์ เชโซ เชเบร
ซีนัว-แชล กอร์ตายโลด โกโซเน เกรซู กูเดรแฟ็ง
ดัลลิคเคอะ ดาโฟส ดอร์ฟ ดีคเท็น ดิสเอ็นทิส ดอร์นัคห์
ดูบเบ็นดอร์ฟ ดูคกิงเง็น เอบิคเคอะ เอ็กกลิซาว เอ็ลค์กะ
เอ็มเม็นบรุคเคอะ เอ็พทิงเง็น เอ็สเช็นส์ ฟานัส ฟาวเล็นเซ
ฟีช ฟลืลเล็น ฟลือลี ฟลึยลี ฟราวเอ็นเฟลท์
ฟรูททิเก็น เกรอลท์ชวิล แกร์สเซ็นเซ กลัทท์บรุคก์ โกลดิวิล
โกลท์ชวิล ก็อสเช็นเน็น ก็อทท์ลีบเบ็น เกร็นช์เช็น กริมเม็นท์ส
กรึช กรูเยร์ กชไตค์วิลเลอ กึนท์ลิสชวันท์ กุนเท็น
ฮัพแคร์น ไฮเด็น ไฮลิเก็นชเว็นดี แฮร์กิสชวิล ฮิลเทอฟิงเง็น
โฮลเดอบังค์ ฮอร์เก็น ฮอร์น ฮอร์บ ฮึนนิบัคห์
ฮัวร์เด็น คัสตาเนียนบาวม์ คีนทาล โคลสเตอส์-ดอร์ฟ โคลสเตอส์-พลัทส์
โคลสเตอส์-แซร์นอยส์ โคลเท็น โคนอลฟิงเง็น ครอยส์ลิงเงน คือบลีส
คืสนัคท์ ลาเลเชอแร็ต ลาวูเดซัลป์ ลังเง็นทาล ลังวีส
เลอล็อกล์ ไลส์ซิเก็น เล็งค์ เล็นส์บวร์ก เลเบรแน
เลมาร์ก็อต เลโมเซ เลอตีวา ลิททาว โลโซเน
ลูมีโน ลูทเทอบัคห์ มาโลยา มัลเทอส์ มาร์ติญอีวีล
มัทเท็น เม็คเง็น เมนดรีซีโอ แมร์โกสกีอา แมร์ลิสชาคเช็น
มีนูซีโอ ม็อลแล็งส์ มอนเต การัสโซ มงติซีลยง มอร์แฒ็งส์
เมิงเตลีเย มัวร์เท็น มืชไตร์ มุทเท็นส์ นาเทอส์
น็อดส์ น็อทท์วิล โอเบอโฮฟเฟ็น โอเบอไมเล็น โอเบอวัลท์
โอเบอวิล เอินซิงเง็น โอลีโวเน โอรีลยีโอ ปล็องเลซวตร์
ปอนเต เตรซา ปอร์ตาลบ็องเดซู ปอร์โต รอนโก พรัคก์-เยนาทส์ กวาร์ตีโน
รัมเซ็น รัพเพอชวีล เร็คคิงเง็น เรเก็นส์ดอร์ฟ รีกี คัลท์บาท
ริงเก็นแบร์ก โรดี โรว์ โรแม็งโมซีเย โรมาเนล
รอนโก รอร์สชาคเคอแบร์ก โรวีโอ ซานเน็นเมิสเซอ ซาส-อัลมาเก็ลล์
ซาส-กรุนท์ ซัคห์เซิลน์ ซายยง แซ็งซูว์ปิส ซัมเมอะดัน
ซัมนาวน์ Sankt Gallen ซันตา มารีอา ซันตันโตนีโอ ซาร์กันส์
ซาโวแญ็ง สชันฟ์ ชเลียร์เร็น โชนรีท ชโควล
เซดรุน เซ็ญมารียา เซ็นท์ เซสซา Sierre
ซิลวาปลานา โซเร็นแบร์ค ชไปค์เคอ ชตานส์ ชเต็ทท์เล็น
ซัวร์เซ เตญญา ทาลวิล ทูจชิช ทเชียร์ฟ
ทวันน์ เย็ทท์ลิแบร์ก อุนเทออักเกรี อุนเทอริแบร์ก อุนเทอวัสเซอ
วากัลโล แวร์โกแร็ง แวร์ซัว ฟิชป์ ฟุลเพรา
วัลลิเซ็ลเล็น วังเง็น อัน แดร์ อาเรอะ เวสเซ็น ไวส์บาท เว็ทซิคเคอะ
วิทนาว วีสเซ็น ซิลลิส ซูโอทส์ ซไวซิมเม็น
เลดียาบล์เรร์ บาเด็น กวาร์ดา ซัน แบร์นาร์ดีโน ดาโฟส พลัทส์
โอพฟิคเคอะ โก Luzern Sankt Moritz ออลเท็น
ฟลิมส์ วัลด์ฮาวส์ บรุนเน็น อากาโรเน อัญโญ อัลตันกา
อัลท์นาว อัมชเต็ก อันท์เซอเรอะ เบลล์วู เบ็ลพ์
เบ็ส โบนิเก็น บอสโก กูริน ไบรล์ บวร์ชเช็น
บวร์กดอร์ฟ ช็องปูแซ็ง ช็องโดแล็ง (ซาวีส) กวงแตร็ง ค็อนแทร์ส
เดือร์นเท็น เดือร์เร็นโรทธ์ ไอน์ซีดเดิลน์ แอร์สท์เฟลท์ ฟีเอสโซ
ฟลุมส์เซอแบร์ก แกร์ซาว ก็อนโด กราชเช็น โกรสเฮิคห์ชเต็ทเท็น
กูดโด ฮอยส์ซานโมส แบร์น คัพเพิล แคร์นส์ ครัททิเก็น
ลาซาร์รัซ ลาตูร์เดอเปอยซ์ ลาวอร์โก เลกรังด์ซากอนเน เลอซ็องซีเย
เล็งค์นาว ล็องซ์ ลีโซเน ลูทรี มันเนอะดอร์ฟ
เม็ลชทาล เมลีเด ม็อลส์ มงต์รีแชร์ มอร์โกเต
น็องดัซ โนวัซซาโน โอเบอเกชเติลน์ เปนี-เดซู แพร์เล็น
โปสกีอาโว ปูรา รันดา รัพเพอชวิล-โยนา รอนกีนี
แซ็งแบลส ซังท์ อันโทเนียน ซังท์ นิกคลาวส์ ซิกกลิสทอร์ฟ ซีซิคเคอะ
โซอัซซา ชตัลเด็น เตสเซเรเต Trient อูว์ฟรีเย
วีลเนอฟว์ เว็ลช์เช็นโรว์ วิลท์ฮาวส์ แซร์เนทส์ ซุควิล
ครีคชเต็ทเท็น ไมริงเง็น ซาส-เฟ บูซีญญี ฟลิมส์
ซาเน็น เอ็งเงิลแบร์ค อาร์โบน เบซาซีโอ บอญโญ
ฮัสลิแบร์ก เลอบราซู ลูร์ซีเย มาร์ลี เลอกรังด์ โอว์ฟรงนา
เปรเวร็องเฒ โรมบัคห์ ซาเคลนส์ ทาล สไวเดิลน์
ที่พักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีให้เลือกตามเมืองต่างๆด้านบน ในการเดินทางท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ สามารถอ่านข้อมูลสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในสวิตเซอร์แลนด์ ได้จากด้านล่างนี้ เลือกโรงแรมในสวิตเซอร์แลนด์ เลือกที่ท่องเที่ยวในสวิตเซอร์แลนด์ ได้ตามแบบที่คุณต้องการ

ข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สถานที่ท่องเที่ยวในสวิตเซอร์แลนด์ แหล่งท่องเที่ยวในสวิตเซอร์แลนด์

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) สวิตเซอร์แลนด์ มีชื่อทางการว่า สมาพันธรัฐสวิส เป็นประเทศขนาดเล็กที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตก มีประชากรประมาณ 7.5 ล้านคน วิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่อยู่ภายใต้สหพันธ์สาธารณรัฐประกอบด้วย 26 รัฐ เมืองหลวงคือเมืองซูริก เนื่องจากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่พิเศษระหว่างภาษาประเทศขนาดใหญ่ของวิตเซอร์แลนด์มีความหลากหลายมาก ประเทศนี้ได้ 4 ภาษาอย่างเป็นทางการเยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลีและวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้วิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ประเพณีของความเป็นกลาง ประเทศนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากสงคราม 1815 และมีสำนักงานใหญ่ขององค์การระหว่างประเทศจำนวนมากที่สำคัญเช่นกาชาดระหว่างประเทศคณะกรรมาธิการ , องค์การการค้าโลก วิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่เป็นภูเขาที่มีภูมิทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามบนภูเขาแอลป์ เป็นยอดเขาที่สูงธารน้ำแข็งและทะเลสาบที่สวยงาม

ความแตกต่างของสภาพภูมิอากาศระหว่างเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทางตะวันตกของยูเรเซีย ( เมธารน้ำแข็ง ),ภูมิอากาศเย็น Jura ( Vallée de Joux ) และทางตอนใต้ของรัฐทีชีโน ( ทะเลสาบลูกาโน ) วิตเซอร์แลนด์มีอากาศเย็น แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญตามภูมิภาค จากสภาพแวดล้อมน้ำแข็งในยอดเขาที่สูงในภูมิภาคเย็นใกล้ภูมิอากาศเมดิเตอร์เรเนียนในทางทิศใต้ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีพื้นที่ในหุบเขาใต้ที่วิตเซอร์แลนด์สามารถหาต้นปาล์มภายใต้สภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นเป็น ฤดูร้อนมีแนวโน้มที่จะให้ความอบอุ่นและชื้นในฤดูฝนจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะ สำหรับการพัฒนาปศุสัตว์และทุ่งหญ้า ฤดูหนาวที่เปียกเล็กน้อยในภูเขาอาจจะเห็นบางส่วนของสภาพภูมิอากาศในระยะยาวที่มั่นคง

 

 

 

Hotsia.com Hotels and Resort Review & Booking Center : partner to Agoda.com
ตรวจสอบราคาและจองโรงแรม รีสอร์ท ที่พักราคาถูก และโปรโมชั่นโรงแรมทั่วโลก วิธีการจองโรงแรมไม่ยาก มอบส่วนลดโรงแรม ด้วยระบบการจองของอโกดา